K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

De första vårknopparna har på sina håll kikat upp, och lika snabbt som vintern lämnar spelplanen kryper sig sommarens galej och påhitt nära. Det är inte långt kvar tills vi har sommarfötterna i vattenbrynet och de varma vindarna runt öronen och KulturUngdom hanterar början av juli som vanligt: vi drar till Gotland och Almedalsveckan! Följ med! Sök senast 8 maj.

Vad: Konst hjärta samhälle och politik! Det här är en uppmaning att ansöka om att vara KulturUngdoms utsända under Almedalsveckan i Visby. Det är vecka 27 som gäller, 2-9 juli och du som söker sysslar med eller vill ta tag i någon form av konst med text som ingrediens.
Almedalsveckan samlar partipolitiska samtal, högt och lågt, men än mer relevant är såklart alla civilsamhälleliga aktörer som tar plats i Visby under denna vecka. Där frågar vi oss: vilket är ditt avtryck? Vad engagerar dig? Hur ter sig din verklighet och hur vill du att ditt samhälle ska se ut? Under det tvärkonstnärliga konceptet Avtryck fortsätter KulturUngdom att söka efter avtryck i samhället, i debatten, i din verklighet - resan till Almedalen blir en del av detta arbete.
Det som kommer ut av resan kommer att publiceras på KulturUngdoms hemsida under sommaren samt erbjuds utställningsmöjligheter i sensommarens goda.

Och mer: Ja, det här är det fina, vi står alltså för resa med tåg och båt till och från Visby + enkelt boende i stuga. Du/ni som söker ska vara mellan 18 och 30 år och vi ser gärna att du som söker bor i eller är verksam i någon av kommunerna Tanum, Sotenäs, Vårgårda, Färgelanda, Svenljunga eller Tranemo - men alla som är bosatta/verksamma i Västra Götaland.är välkomna att söka. Uppdraget från oss är i korthet att göra din grej på plats bland viktiga frågor, politik och kullerstenar.

Hurdå: Skicka in en ansökan till stina@kulturungdom.se senast den 8 maj. Märk mailet "Almedalsveckan" och ge oss följande:
- kort beskrivning av din/er idé – vad vill du/ni göra under Almedalsveckan?
- beskriv vad du/ni vill få ut av veckan och vad du/ni tror att veckan kommer att ge dig/er i ert fortsatta arbete
- berätta lite om dig själv/er - namn, ålder, telefonnummer, mailadress, bostadsort + lite om vad du/ni gör annars.

Varför: Kulturpolitik och samhällsbevakning intresserar och angår konst- och kulturutövare. Visby vecka 27 är en intressant och mycket märklig plats och tid: en kunskaps- och inspirationsfestival utöver det vanliga med tusentals seminarier och programpunkter om precis allt. Det är också där makten samlas, en vecka per år. KulturUngdom arbetar med inflytande och delaktighet och vet att väldigt många föreningar, grupper och företag lägger mycket kraft på Almedalsveckan och tycker att det är viktigt att vara på plats – framförallt för att ta del av, och delta i, sammanhanget och programmet. Läs mer om Almedalsveckan här.

Att åka till Almedalsveckan och Visby är en möjlighet att, utifrån dina/era egna intressen och perspektiv, dels uppleva och delta i Almedalsveckans program, dels möta andra intressanta och intresserade. Se veckan som ett tillfälle för din/er konst att ta plats, utvecklas och gestaltas – på plats och efteråt. Resan är också ett ypperligt tillfälle för er att knyta kontakter med föreningar, konstnärer, organisationer, kommunpersoner och andra engagerade.
Satsningen har ett extra öga åt text, textkonst och litteratur. Vi vill därför extragärna åka till Visby med dig som sysslar med eller är intresserad av just det - gärna i kombination med andra konstformer. Det kan vara poesi, prosa, text för scen, litterär konst, bokstavsskulpturer, högläsning, litteraturpolitik, berättande – vad som, du bestämmer.

Temat kring Avtryck följer KulturUngdom under året och att vara på plats i Visby denna vecka är ett sätt att både göra och få avtryck, intryck och uttryck. Vi berättar mer när din ansökan ramlat in!

Vi tar det igen: Inga idéer är för små, för stora eller fel. Den 8 maj är sista dagen att skicka in ansökan till oss. Pass på!


The first spring signs are here, and just as quickly as the winter leaves the summer adventures comes closer. KulturUngdom handles the beginning of July as usual: we’re of to Gotland and Almedalsveckan! Come along! Apply before May 8.

What: Art <3 society and politics! This is an invitation to apply to be KulturUngdom’s person on spot during Almedalsveckan in Visby. July 2 to 9.
Almedalsveckan is about political talks, seminars and meetings - and even more relevant is of course all civil society actors that take place in Visby during this week. We ask ourselves: what engages you? How does your reality look like and how do you want your community to turn out? During the cross-artistic concept “Avtryck” KulturUngdom continues to search for imprint in society, in the debate, in your reality - the trip to Almedalen are a part of this work.
What comes out of the trip will be published on KulturUngdom’s website during the summer and offers exhibition opportunities in late summer.

And more: Yes, this is fine part, we are paying for travel by train and boat to and from Visby + simple accommodation. You who apply must be between 18 and 30 years old and shall live in the region of Västra Götaland somewhere, preferably in any of the municipalities Tanum, Sotenäs, Vårgårda, Färgelanda, Svenljunga or Tranemo. The assignment from us, in short, is to do your thing - explpore your art and cultural expressions - on place among diskussions, politicans and cobblestones.

How: Submit an application to stina@kulturungdom.se no later than May 8. Mark the email "Almedalsveckan" and give us the following:
- Brief description of your idea - what do you want to do during Almedalsveckan?
- Describe what you want to get out of the week and what you think that the week will give you in your future work
- Tell us a little about yourself - name, age, telephone number, email address, place of residence + a little bit about what you do otherwise.

Why: Cultural and social issues interests and concerns art and culture practitioners. Visby week 27 is an interesting and very strange place and time: a knowledge and inspiration festival out of the ordinary with thousands of seminars and program about everything. It is also where the political power is centered, one week per year. KulturUngdom works with influence and involvement and know that many associations, groups and companies put a lot of effort in Almedalsveckan and think it is important to be there - above all to take note of, and participation in, the context and the program. Read more about Almedalsveckan here.

Going to Almedalsveckan and Visby is a possibility to, based on your own interests and perspectives, experience and participate in the program and meet other interesting and interested persons. See the week as an opportunity for your art to take place and develope - there and afterwards. The trip is also a great opportunity for you to make contacts with associations, artists, organizations, municipalities and other persons involved.
The initiative has an extra eye to the artform text: text art and literature. We would therefore be extra happy to go to Visby with you who are involved or interested in just that - preferably in combination with other art forms. It can be poetry, prose text for stage, literary art, literary sculptures, readings, literature, storytelling - you decide.
The theme around the trip follows KulturUngdom during the year, this week is one way to both make and receive impressions and expressions. We will tell you more when your application is in our hands!

We take it again: No idea is too small, too large or wrong. On May 8 is the last day to submit your application to us. Welcome!