K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

KulturUngdom är som du vet högst närvarande på året Bokmässa i Göteborg. Lördagen den 26 september glimrar vi lite extra. Kolla in programmet här nedan och boka in en heldag med oss bland böcker och ord!

12.30–14.00:
Järntorget : Bok­dok­tor. Scen­konst­gui­dens Matilda Johans­son kom­mer med sin spe­cial exper­tis göra sitt bästa för att sätta in en tidig behand­ling och hitta nya vägar för att bota era åkom­mor. Med spe­cial kun­skap inom tea­ter och dra­ma­tik, är Matilda bra på att skapa vänd­punk­ter och ställa saker på sin spets. Recept kom­mer skri­vas ut på löpande band och det finns en risk för övermedicinering.

13.00–14.00: Svenska Mässan : Biblioteks & berättarscenen, D-hallen : Normer, förväntningar, det som hindrar och det som lyfter. Med ett trans-aktivistiskt och scenpoetiskt anslag samtalar estradpoeterna Nino Mick, Yolanda Bohm, Bella Shah och Felicia Högnelid kring att vara ung spoken word-artist i olika typer av gränsland. Men det börjar med sprakande exempel från alla medverkande, från det de skrivit – med ord i blick och poesi under vingarna. I samarbete med Kultur i Väst.

14.00–17.30: Till Röda Sten - avgång 14.20 från Järn­tor­get : Den bästa utflyk­ten, likt en fes­ti­val i mini­for­mat med musik, konst, poesi, sam­tal, verk­stad och en busstur i mju­kaste sof­forna. Musi­kern och filo­so­fistu­den­ten Ste­fan Cui kure­rar en resa till Röda Sten med ett späc­kat kul­tur­pro­gram inra­mat av Kul­turUng­dom. Bland annat med Röda Stens egen tex­tworks­hop – “Skriv om histo­rien”, affisch­verk­stad med konst­nä­ren Tove Niska­kari, blip bop pop med musi­kern Moa Lenngren, poesi med Emma Axberg, film och snack med konst­nä­ren Jacob Schill, gentrifieringsguidning samt poe­siläsning och konst­visning med Moa­zima Sta­nik­zai som även sam­talar med fors­ka­ren och pro­fes­sorn Per­nilla Myrne.

Mer om de med­ver­kande:

Tove Niska­kari är konst­när, bosatt i Göte­borg. Har stu­de­rat skri­vande på Ölands folk­hög­skola och läser nu till kul­tur­pro­jekt­le­dare på Kul­tur­verk­stan i Göte­borg. Tove job­bar med bark, guld, bland­tek­nik — teck­nar hun­dar och män­ni­skor, täl­jer bark­kvin­nor och ska­par mång­bott­nade och trig­gande affi­scher. Om sin utställ­ning “Ömsom ömsint” i som­ras på Konst­hör­nan i Fal­ken­berg säger Tove: – Myc­ket av utställ­ningen hand­lar om hur ömsint det går att vara mot sig själv, omgiv­ningen, och sina dröm­mar när man har så myc­ket prestationsångest.

Moa­zima Sta­nik­zai är konst­när och poet, bosatt i Borås. Fem år gam­mal gjorde Moa­zima sin första mål­ning, då bosatt i Kabul i Afgha­nis­tan. Moti­vet var ett äpple, lära­ren öste beröm över henne och ett frö var sått. Nu arbe­tar Moa­zima såväl med rea­lis­tiska som abstrakta motiv, sat­sar stort på att nå ut med sin konst och har haft fler­ta­let utställ­ningar det senaste året. Respon­sen är fin, och på det sva­rar Moa­zima: “Givet­vis är det kul att folk tyc­ker om mina mål­ningar, men i slutän­dan så spe­lar det ingen roll – jag gör det jag vill och det är det viktigaste”

Per­nilla Myrne fors­kar och under­vi­sar i ara­biska vid Göte­borgs Uni­ver­si­tet. Hon dis­pu­te­rade 2008 i ara­biska på Göte­borgs Uni­ver­si­tet med avhand­lingen Nar­ra­tive, Gen­der and Aut­ho­rity in
ʿAbbā­sid Lite­ra­ture on Women, som ana­ly­se­rar repre­sen­ta­tio­ner av kvin­nor och deras möj­lig­het att agera som sub­jekt i tex­ter från 800– 900-talen som expli­cit hand­lar om kvin­nor. Hen­nes forsk­ning har bland annat intres­se­rat sig för repre­sen­ta­tio­nen av kvin­nor och hete­ro­sex­u­ella för­hål­lan­den i far­mo­dern ara­bisk lit­te­ra­tur, tidiga dis­kus­sio­ner om äkten­ska­pets regle­ring i islam, samt kvin­nor som ska­pande subjekt.

Jacob Schill är film­ma­kare, konst­när, foto­graf och musi­ker från Skara. Under sina tre år på Valands kan­di­dat­pro­gram har Schill med­ver­kat vid diverse utställ­ningar i Göte­borg. Till hans senare verk hör tre fil­mer med stort fokus på med­ve­tande och hjär­nan; Where is the inside? (2014), MRT (2014), & JAG VILL ATT DU STÄLLER DIG UPP OCH JOGGAR (2015). 2015 tog han sin kan­di­da­tex­a­men vid Valand, och job­bar nu vidare i Köpen­hamn. Hem­sida här.

Moa Lenngren har ett långt för­flu­tet som musi­ker. 2008 var hon med och bil­dade Brow­sing Col­lec­tion, ett band vars musik beskrivs som “a big, fat, tight bitch slap”. Sedan dess har ban­det vart på euro­pa­turné och även spe­lat på Swe­den Rock, Geta­way Rock Fes­ti­val, Putte i Par­ken, och Siesta. Moa bestämde sig för att stu­dera, och det föll sig natur­ligt att hon skulle läsa något som inne­fat­tar musik. Det blev där­för Data­spels­ut­veck­ling med fokus på musik vid Hög­sko­lan i Väst. Med hen­nes insikt i data­spel­sin­du­strin, rela­tio­nen mel­lan musik och spelupp­le­velse, och hen­nes breda erfa­ren­het av kul­tur­ar­bete har hon en säll­synt, vär­de­full och anpass­nings­bar bland­ning av kompetenser.

Emma Axberg är poet, skribent och konceptkostnär. Bor i Skövde och medverkade senast med KulturUngdom som en av de medverkande konstnärerna i projektet Are Human Rights Depending on Human Wrongs - ett samarbete mellan vårt projekt Angeläget och Loesje i Berlin.


Bokmässan arrangeras av Bok & Bibliotek i Norden AB och är Nordens största mötesplats för bok- och biblioteksbranschen. Mässan startade 1985 och hade då 5 000 besökare. Sedan dess har den vuxit år för år och 2012 registrerades nästan 100 000 besök under fyra dagar! Den 31:e mässan äger rum den 24-27 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg.